ផលិតផលក្រៅយីវូ Kudian បាន registerd ក្នុង Co.ltd ឆ្នាំ 2016 នៅក្នុងទីក្រុងយីវូ។ អតីតឈ្មោះរោងចក្រ Jiaqi យីវូអង្រឹង។ ជាមួយនឹងជាង 6 ឆ្នាំនៃការមានបទពិសោធក្នុងការធ្វើការហោះហើរភ្លៀងនិងអង្រឹងជាបានកើនឡើងឡើងយីវូ Kudian នៅឆ្នាំ 2016 និងយ៉ាងរហ័សនៅឆ្នាំ 2017 ដោយសារតែយើងបានសហការជាមួយ Outfitters បាន Fox ដែលមានតម្រូវការដែលមានគុណភាពយ៉ាងតឹងរឹងណាស់។

    
    កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!