ഇവ് കുദിഅന് ഔട്ട്ഡോർ ഉല്പന്നങ്ങൾ Co.ltd ഇവ് നഗരത്തിലെ 2016 ൽ രെഗിസ്തെര്ദ് ചെയ്തു. മുൻ പേര് ഇവ് ജിഅകി ഊഞ്ഞാലിൽ ഫാക്ടറി ആയിരുന്നു. മഴ പറക്കുന്ന ഹംമൊച്ക്സ് നിർമ്മിക്കാൻ അനുഭവം 6 വർഷം 'ഉപയോഗിച്ച്, ഇവ് കുദിഅന് വേഗം 2016 & 2017 ൽ ഞങ്ങൾ വളരെ കർശന ഗുണമേന്മയുള്ള ആവശ്യം വരില്ല ആർ FOX ഒഉത്ഫിത്തെര്സ് സഹകരിച്ചു കാരണം വളർന്നു.

    
    ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!